Klimaatmonitor gemeente

Klimaatdoelen

Het klimaatakkoord heeft de gemeente De Ronde Venen bereikt. Hoe worden de klimaatplannen lokaal uitgewerkt en wat betekent dit voor de inwoners?

Klimaatdoelen

In Nederland is een landelijk doel vastgesteld om in 2030 bijna de helft minder broeikasgassen uit te stoten dan dat we in 1990 deden. Dit is vastgelegd in het Klimaatakkoord waar het Rijk, provincies en gemeenten afspraken hebben gemaakt over hoe dit doel gerealiseerd moet worden. Een belangrijk onderdeel van dit akkoord is de opwekking van hernieuwbare energie met zon en wind. Er is besloten dat alle gemeenten een bijdrage moeten leveren, dus ook De Ronde Venen. Wij hebben als gemeente onszelf de ambitie gesteld om in 2050 geheel klimaatneutraal te zijn. Oorspronkelijk was dit 2040, maar met de komst van de nieuwe gemeenteraad is dit doel 10 jaar uitgesteld. In 2018 is het spoorboekje vastgesteld. De gemeente houdt de burgers op de hoogte via duurzaamderondevenen.nl.

Energieopgave

Het college van burgemeester en wethouders heeft inmiddels een lijst met zoekgebieden voorgelegd aan de gemeenteraad die mogelijk geschikt zouden kunnen zijn voor windmolens en/of zonnevelden. Daarbij is ook een schatting gemaakt van hoeveel energie in elk gebied ongeveer moet worden opgewekt om aan de doelstellingen te voldoen. Inmiddels gaat het alleen nog om de plaatsing van zonnevelden omdat de gemeenteraad windturbines heeft uitgesloten.. Per gebied volgt een verkenproces om te kijken welke mogelijkheden er zijn.

Zoekgebieden Abcoude

Het college heeft vier gebieden rond Abcoude aangemerkt als mogelijke zoekgebieden voor zonnevelden en windturbines. Waarbij het dus nu alleen nog gaat om zonnevelden. Deze zoekgebieden zullen in volgorde verder onderzocht worden en worden initiatiefnemers aangemoedigd om plannen voor opwekking voor te dragen. In dit voorstel is de Waardassackerpolder als eerste aan de beurt. Dit is het gebied ten westen van de A2 en ligt tussen de rivieren de Holendrecht en de Winkel. Nadat er vervolgens gewerkt is aan een gebied ten noordwesten van Mijdrecht, is Angstel- West aan de beurt. Dit is het gebied ten oosten van de A2 en ten westen van de Angstel en strekt zich van Abcoude tot de provinciale weg bij Loenersloot. Onderaan het lijstje van mogelijke zoekgebieden staan het Geingebied zuid en noord, dit zijn de gebieden ten zuiden en ten noorden van de rivier het Gein. In deze gebieden gelden beperkingen, maar ook voor deze gebieden is er op dit moment een ambitie om uiteindelijk iets aan opwekking van hernieuwbare energie te doen.

Wat kan wel?

Het zal je niet ontgaan zijn dat er weerstand is tegen bepaalde oplossingen in verschillende gebieden. Zo zijn er petities rondgegaan tegen de plaatsing van megawindturbines in het Geingebied en tegen zonnevelden en windturbines rond het Angstellandschap die veelvuldig zijn getekend. De zorgen over de impact op het landschap die hieraan ten grondslag liggen zijn goed te begrijpen. Tegelijkertijd hebben we te maken met de realiteit dat wij desalniettemin een bijdrage moeten leveren aan de Nederlandse klimaatdoelen. Daarom vinden wij het belangrijk dat we met elkaar in gesprek gaan om te verkennen wat wél zou kunnen in de zoekgebieden rond Abcoude. Eind februari 2021 is er in Baambrugge een digitaal dorpsberaad gehouden met deze insteek – en met succes! Geïnspireerd door dit voorbeeld, heeft Energiek Abcoude in mei daarom ook een digitaal dorpsberaad in Abcoude georganiseerd.

Samen gaan we het doen

We staan samen voor een moeilijke opgave. Hoe kunnen we als gemeenschap een bijdrage leveren aan het verder verduurzamen, met voldoende behoud van onze waardevolle landschappen? Is het mogelijk om gezamenlijk breed gedragen oplossingen te vinden? Kunnen we als inwoners participeren in de ontwikkeling van plannen voor het opwekken van duurzame energie waarbij we de verschillende belangen evenwichtig vertegenwoordigen? Plannen waarmee we zorgen dat de financiële opbrengsten ook ten goede komen aan onze gemeenschap en onze lokale publieke faciliteiten? Natuurlijk kan dat!

Meer weten?

Lees hier de antwoorden van de gemeente op de meest gestelde vragen bij de inspraakavonden over zon en wind.

Back to top