Werkgroep-Abcoude-over-nieuwe-energie

Werkgroep Abcoude over nieuwe energie

Het is je vast niet ontgaan dat er al enige tijd een levendige discussie is over de mogelijke plaatsing van zonnevelden en windmolens in de gebieden rond Abcoude. Daarom is er een digitaal dorpsberaad gehouden op 17 mei om te onderzoeken wat wél kan. Bekijk de YouTube opname van het dorpsberaad terug en de resultaten van de dorpsraadpleging.

Doe mee met de werkgroep
Het dorpsberaad is de aanzet tot het opschalen van ons initiatief en het vormen van een werkgroep die de belangen van alle inwoners vertegenwoordigt bij het leveren van een constructieve bijdrage aan de ambities voor lokale energieopwekking. Wij hebben de ambitie dat deze groep kan verkennen tegen welke plannen wij straks allemaal “ja” zouden kunnen zeggen. Plannen waarmee we ook zorgen dat we allemaal lokaal kunnen profiteren van de opbrengsten. Dit is ook een initiatief waarmee we onszelf als Abcoude positief op de kaart kunnen zetten. Het is belangrijk dat wij dit met elkaar doen.

Meld je hier aan voor de werkgroep over energieopwekking rond Abcoude, of als vrijwilliger bij Energiek Abcoude/Energieke Rondeveners, of voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Op 9 juni is de eerste bijeenkomst. Bekijk hier het Conceptplan Werkgroep Nieuwe Energie.

De afspraak
In Nederland is een landelijk doel vastgesteld om in 2030 bijna de helft minder broeikasgassen uit te stoten dan dat we in 1990 deden. Dit is vastgelegd in het Klimaatakkoord waar het Rijk, provincies en gemeenten afspraken hebben gemaakt over hoe dit doel gerealiseerd moet worden. Een belangrijk onderdeel van dit akkoord is de opwekking van hernieuwbare energie met zon en wind. Er is besloten dat alle gemeenten een bijdrage moeten leveren, dus ook De Ronde Venen. Wij hebben als gemeente onszelf de ambitie gesteld om in 2040 geheel klimaatneutraal te zijn.

Het college van burgemeester en wethouders heeft inmiddels een lijst met zoekgebieden voorgelegd aan de gemeenteraad die mogelijk geschikt zouden kunnen zijn voor windmolens en/of zonnevelden. Daarbij is ook een schatting gemaakt van hoeveel energie in elk gebied ongeveer moet worden opgewekt om aan de doelstellingen te voldoen. De gemeenteraad gaat dit in de komende maanden behandelen. Dit betekent niet dat er al besloten gaat worden over concrete plannen voor de plaatsing van zonnevelden en/of windturbines, maar enkel over de mogelijke locaties. Vervolgens volgt per gebied een verkenproces om te kijken welke vormen van energieopwekking inpasbaar en uitvoerbaar zouden kunnen zijn. Het plan gaat er op dit moment van uit dat er in elk zoekgebied in ieder geval iets gedaan moet worden aan zonne- en/of windenergie.

De zoekgebieden
Het college heeft vier gebieden rond Abcoude aangemerkt als mogelijke zoekgebieden voor zonnevelden en windturbines. Als de gemeenteraad hiermee akkoord gaat, zullen deze zoekgebieden in volgorde verder onderzocht worden en worden initiatiefnemers aangemoedigd om plannen voor opwekking voor te dragen. In dit voorstel is de Waardassackerpolder als eerste aan de beurt. Dit is het gebied ten westen van de A2 en ligt tussen de rivieren de Holendrecht en de Winkel. Nadat er vervolgens gewerkt is aan een gebied ten noordwesten van Mijdrecht, is Angstel- West aan de beurt. Dit is het gebied ten oosten van de A2 en ten westen van de Angstel en strekt zich van Abcoude tot de provinciale weg bij Loenersloot. Onderaan het lijstje van mogelijke zoekgebieden staan het Geingebied zuid en noord, dit zijn de gebieden ten zuiden en ten noorden van de rivier het Gein. In deze gebieden gelden beperkingen, maar ook voor deze gebieden is er op dit moment een ambitie om uiteindelijk iets aan opwekking van hernieuwbare energie te doen.

Het zal je niet ontgaan zijn dat er weerstand is tegen bepaalde oplossingen in verschillende gebieden. Zo zijn er petities rondgegaan tegen de plaatsing van megawindturbines in het Geingebied en tegen zonnevelden en windturbines rond het Angstellandschap die veelvuldig zijn getekend. De zorgen over de impact op het landschap die hieraan ten grondslag liggen zijn goed te begrijpen. Tegelijkertijd hebben we te maken met de realiteit dat wij desalniettemin een bijdrage moeten leveren aan de Nederlandse klimaatdoelen. Daarom vinden wij het belangrijk dat we met elkaar in gesprek gaan om te verkennen wat wél zou kunnen in de zoekgebieden rond Abcoude. Eind februari is er in Baambrugge een digitaal dorpsberaad gehouden met deze insteek—en met succes! Geïnspireerd door dit voorbeeld, organiseren wij daarom nu ook een digitaal dorpsberaad voor Abcoude.

We staan samen voor een moeilijke opgave. Hoe kunnen we als gemeenschap een bijdrage leveren aan het verder verduurzamen, met voldoende behoud van onze waardevolle landschappen? Is het mogelijk om gezamenlijk breed gedragen oplossingen te vinden? Kunnen we als inwoners participeren in de ontwikkeling van plannen voor het opwekken van duurzame energie waarbij we de verschillende belangen evenwichtig vertegenwoordigen? Plannen waarmee we zorgen dat de financiële opbrengsten ook ten goede komen aan onze gemeenschap en onze lokale publieke faciliteiten? Natuurlijk kan dat!

Op naar een Energiek Abcoude en een duurzame gemeente!
Wij zijn Energiek Abcoude, een onderdeel van het platform Energieke Rondeveners. Wij zijn bewoners van Abcoude en de omliggende gebieden en zetten ons in om elkaar te inspireren en te helpen met verduurzaming in de breedste zin van het woord. Zo dragen wij reeds bij aan lokale initiatieven om de energieproductie en – consumptie in en rond het huis te verduurzamen.

Wij onderschrijven de doelstelling van de gemeente om zo snel mogelijk klimaatneutraal te zijn. Wij vinden het belangrijk dat iedereen goed wordt geïnformeerd over wat er speelt. Wat de dilemma’s en de verschillende belangen zijn. Maar vooral vinden we het belangrijk dat inwoners actief en constructief participeren in de plannen en initiatieven die hiervoor ontwikkeld worden.

Back to top