Werkgroep-Abcoude-over-nieuwe-energie

Energiek Abcoude – werkgroep Zonnevelden

Over de werkgroep

Deze werkgroep van Energiek Abcoude wordt geleid door Victor Meijer en richtte zich in eerste instantie op het onderzoeken van mogelijke inpassing van zonnevelden en windturbines in de zoekgebieden rond Abcoude, maar is inmiddels enkel bezig met zonnevelden nadat de gemeenteraad windturbines heeft uitgesloten. De vraag 'of' is daarbij niet meer relevant. De gemeenteraad heeft immers al besloten en is door de RES (de Regionale EnergieStrategie) ook gebonden aan een bepaalde productie hernieuwbare energie. De vraag 'waar' is des te belangrijker. Uitgangspunt van de werkgroep is dat de inwoners van Abcoude het beste kunnen beslissen over wat er in Abcoude gebeurt. Dat is overigens ook het uitgangspunt van de gemeente. 

Doelstelling

De belangrijkste doelstelling van de werkgroep is dan ook om geschikte locaties te vinden die aan een aantal eisen moeten voldoen. Eén van de eisen is dat er voldoende draagvlak moet zijn van de mensen in Abcoude voor een bepaalde locatie. Daarnaast zoeken wij projecten waar de bewoners van Abcoude beter van worden. Dat zijn bijvoorbeeld projecten waar inwoners van Abcoude financieel in kunnen deelnemen en zo profiteren van het rendement van het project. Daarnaast is het ook belangrijk dat een deel van de opbrengst ten goede komt aan het dorp. 

Zonnevelden

De gemeente heeft voor Abcoude / Baambrugge, inclusief de Waardassackerpolder, een doelstelling geformuleerd voor de te produceren hernieuwbare energie. Dat vertaald zich in ongeveer 60 hectare zonnevelden, te verdelen over twee of meerdere projecten. Wij staan in nauw contact met eenzelfde werkgroep in Baambrugge en hebben afgestemd dat wij beide 50% van deze doelstelling voor onze rekening nemen. Verder hebben wij een goed contact met de gemeente over haar beleid ten aanzien van de locatiekeuze. Ook hebben wij contacten met de netwerkbeheerders Stedin en Liander omdat aansluiting op het netwerk een belangrijke kostenpost is bij een zonneveld en daarom één van de factoren is voor de locatiekeuze. Tenslotte zijn gesprekken opgestart met projectontwikkelaars om te inventariseren welke mogelijke projecten nu al in de planning staan.

De aanleiding

Het is je vast niet ontgaan dat er al enige tijd een levendige discussie is over de mogelijke plaatsing van zonnevelden en windmolens in de gebieden rond Abcoude. Daarom is er een digitaal dorpsberaad gehouden op 17 mei om te onderzoeken wat wél kan. Bekijk de YouTube opname van het dorpsberaad terug en de resultaten van de dorpsraadpleging.

Op 9 juni is de eerste bijeenkomst geweest. Bekijk hier het Conceptplan Werkgroep Nieuwe Energie.

De afspraak

In Nederland is een landelijk doel vastgesteld om in 2030 bijna de helft minder broeikasgassen uit te stoten dan dat we in 1990 deden. Dit is vastgelegd in het Klimaatakkoord waar het Rijk, provincies en gemeenten afspraken hebben gemaakt over hoe dit doel gerealiseerd moet worden. Een belangrijk onderdeel van dit akkoord is de opwekking van hernieuwbare energie met zon en wind. Er is besloten dat alle gemeenten een bijdrage moeten leveren, dus ook De Ronde Venen. Wij hebben als gemeente onszelf de ambitie gesteld om in 2040 geheel klimaatneutraal te zijn.

Het college van burgemeester en wethouders heeft inmiddels een lijst met zoekgebieden voorgelegd aan de gemeenteraad die mogelijk geschikt zouden kunnen zijn voor windmolens en/of zonnevelden. Daarbij is ook een schatting gemaakt van hoeveel energie in elk gebied ongeveer moet worden opgewekt om aan de doelstellingen te voldoen. De gemeenteraad gaat dit in de komende maanden behandelen. Dit betekent niet dat er al besloten gaat worden over concrete plannen voor de plaatsing van zonnevelden en/of windturbines, maar enkel over de mogelijke locaties. Vervolgens volgt per gebied een verkenproces om te kijken welke vormen van energieopwekking inpasbaar en uitvoerbaar zouden kunnen zijn. Het plan gaat er op dit moment van uit dat er in elk zoekgebied in ieder geval iets gedaan moet worden aan zonne- en/of windenergie.

De zoekgebieden

Het college heeft vier gebieden rond Abcoude aangemerkt als mogelijke zoekgebieden voor zonnevelden en windturbines. Als de gemeenteraad hiermee akkoord gaat, zullen deze zoekgebieden in volgorde verder onderzocht worden en worden initiatiefnemers aangemoedigd om plannen voor opwekking voor te dragen. In dit voorstel is de Waardassackerpolder als eerste aan de beurt. Dit is het gebied ten westen van de A2 en ligt tussen de rivieren de Holendrecht en de Winkel. Nadat er vervolgens gewerkt is aan een gebied ten noordwesten van Mijdrecht, is Angstel- West aan de beurt. Dit is het gebied ten oosten van de A2 en ten westen van de Angstel en strekt zich van Abcoude tot de provinciale weg bij Loenersloot. Onderaan het lijstje van mogelijke zoekgebieden staan het Geingebied zuid en noord, dit zijn de gebieden ten zuiden en ten noorden van de rivier het Gein. In deze gebieden gelden beperkingen, maar ook voor deze gebieden is er op dit moment een ambitie om uiteindelijk iets aan opwekking van hernieuwbare energie te doen.

Het zal je niet ontgaan zijn dat er weerstand is tegen bepaalde oplossingen in verschillende gebieden. Zo zijn er petities rondgegaan tegen de plaatsing van megawindturbines in het Geingebied en tegen zonnevelden en windturbines rond het Angstellandschap die veelvuldig zijn getekend. De zorgen over de impact op het landschap die hieraan ten grondslag liggen zijn goed te begrijpen. Tegelijkertijd hebben we te maken met de realiteit dat wij desalniettemin een bijdrage moeten leveren aan de Nederlandse klimaatdoelen. Daarom vinden wij het belangrijk dat we met elkaar in gesprek gaan om te verkennen wat wél zou kunnen in de zoekgebieden rond Abcoude. Eind februari is er in Baambrugge een digitaal dorpsberaad gehouden met deze insteek—en met succes! Geïnspireerd door dit voorbeeld, organiseren wij daarom nu ook een digitaal dorpsberaad voor Abcoude.

We staan samen voor een moeilijke opgave. Hoe kunnen we als gemeenschap een bijdrage leveren aan het verder verduurzamen, met voldoende behoud van onze waardevolle landschappen? Is het mogelijk om gezamenlijk breed gedragen oplossingen te vinden? Kunnen we als inwoners participeren in de ontwikkeling van plannen voor het opwekken van duurzame energie waarbij we de verschillende belangen evenwichtig vertegenwoordigen? Plannen waarmee we zorgen dat de financiële opbrengsten ook ten goede komen aan onze gemeenschap en onze lokale publieke faciliteiten? Natuurlijk kan dat!

Over Energiek Abcoude

Wij zijn Energiek Abcoude, een onderdeel van het platform Energieke Rondeveners. Wij zijn bewoners van Abcoude en de omliggende gebieden en zetten ons in om elkaar te inspireren en te helpen met verduurzaming in de breedste zin van het woord. Zo dragen wij reeds bij aan lokale initiatieven om de energieproductie en - consumptie in en rond het huis te verduurzamen.

Wij onderschrijven de doelstelling van de gemeente om zo snel mogelijk klimaatneutraal te zijn. Wij vinden het belangrijk dat iedereen goed wordt geïnformeerd over wat er speelt. Wat de dilemma’s en de verschillende belangen zijn. Maar vooral vinden we het belangrijk dat inwoners actief en constructief participeren in de plannen en initiatieven die hiervoor ontwikkeld worden.

Back to top